VACATURES | CONTACT

Privacybeleid

Privacy Statement Soma Works B.v.

Soma Works is gevestigd in Maastricht. Galjoenweg 61 6222 NT. Soma Works stelt medewerkers ter beschikking aan opdrachtgevers en bemiddelt zzp’ers. In dat kader is het noodzakelijk dat wij (uw) persoonsgegevens verwerken.

Per ingaande van 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving van kracht. Na deze datum is dient Soma Works B.v. als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking 

In dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens. Wij raden u aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Uw persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de privacywet- en regelgeving hieraan stelt.

Artikel 1 – Persoonsgegevens die wij verwerken

1. Soma Works verwerkt persoonsgegevens van u doordat gebruik wordt gemaakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel:

 • (Zakelijke) NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Functie
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Gegevens over trainingen, opleidingen en testen die u zelf of via ons heeft gevolgd 
 • CV’s, informatie over opleidingen, stages en werkervaringen. 
 • Bankrekeningnummer (IBAN) – Overige persoonsgegevens die door of namens u worden verstrekt

Op het moment dat u voor ons aan het werk gaat, zijn wij in het kader van het voldoen van de wettelijke verplichting genoodzaakt om de volgende gegevens te verzamelen: 

 • BSN
 • Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van toepassing)
 • Overige gegevens die te koppelen zijn aan personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Alle gegevens worden verzameld met toestemming van de kandidaat. 

Artikel 2 – Op welk moment worden gegevens verzameld? 

Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op onze vestiging of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Artikel 3 – Doeleinden/grondslagen verwerking van persoonsgegevens

 • De persoonsgegevens worden door Soma Works enkel verwerkt voor de volgende doeleinden:
 • Het bemiddelen personeel bij verschillende opdrachtgevers; 
 • Het opzetten van opleidingstrajecten voor kandidaten; 
 • Het opzetten van een personeelsbestand; 
 • Het maken van – op u gepersonaliseerde aanbiedingen van dienstverlening.
 • Het kunnen beoordelen van u of uw profiel op beschikbaarheid en geschiktheid voor bemiddeling.

Artikel 4 – Bewaartermijnen

Wij bewaren uw bemiddelingsgegevens gedurende één jaar na ons laatste contact en/of goedkeuring van onze wettelijke grondslag. U krijgt zes weken voor afloop van de termijn een bericht waarin wij toestemming vragen voor een eventuele goedkeuring voor verlenging. Wilt u tussentijds worden uitgeschreven, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@somaworks.nl of door contact te zoeken met de desbetreffende Soma Works contactpersoon. 

Artikel 5 – Website

Wat zijn cookies?
Cookies verschaffen informatie in de vorm van kleine tekstbestanden op het moment dat men een website bezoekt. Cookies komen ook voor op de site van Soma Works. De cookies op de site van Soma Works B.v. zijn niet schadelijk voor de computer, maar verzamelen informatie over de gebruiker om inzicht te verschaffen in het zoekgedrag. 

Doorgifte aan het buitenland
Soma Works maakt o.a. gebruik van Google Analytics. De servers van Google bevinden zich buiten de Europese Unie. Met de VS zijn inmiddels afspraken gemaakt, zodat zij voldoen aan de minimale EU Privacy afspraken. 

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan de geldende privacy wetgeving en aan onze eigen Privacy Verklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze Privacy Verklaring, kun je contact met ons opnemen: info@somaworks.nl

Artikel 6 – Bescherming persoonsgegevens

Het personeel van Soma Works is (evenals Soma Works als organisatie) ingericht zodat datalekken en het onjuist verwerken van gegevens voorkomen wordt. Tijdens ons vaste overlegorgaan op maandag worden discrepanties en bijzondere zaken besproken. Op iedere vrijdag wordt er een opschoningsronde gehouden. Het doel de opschoning is het verwijderen/anonimiseren van data waarvan:

 • De kandidaat/contactpersoon een verzoek heeft ingediend om te verwijderen; 
 • De kandidaat/contactpersoon een bezwaar heeft gedaan voor het opnemen van gegevens;
 • Kandidaten die geen goedkeuring hebben gegeven op een (nieuwe) termijn; 

Artikel 7 – Derden

1. Soma Works deelt geen persoonlijke gegevens van u die aan Soma Works zijn verstrekt, behalve (1) met uw toestemming (2) zoals beschreven in dit privacy statement of (3) aan daartoe bevoegde instanties. 
2. Soma Works schakelt derde partijen en/of verwerkers in om diensten te verrichten, zoals het beheer en de beveiliging van haar systemen. Het kan zijn dat Soma Works persoonsgegevens verstrekt aan deze derde partijen en/of verwerkers. Soma Works geeft goedkeuring aan deze partijen uitsluitend om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten.

Artikel 8 – Uw rechten

 • 1. U hebt op grond van de geldende wet- en regelgeving – en overeenkomstig de daarin opgenomen voorwaarden – de volgende rechten:
 • om inzage te vragen in uw persoonsgegevens;
 • om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen; – om onvolledige informatie compleet te maken;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten wissen;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te laten “beperken”;
 • in bepaalde gevallen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • in bepaalde gevallen om uw persoonsgegevens te verkrijgen en over te dragen;
 • om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit; Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we de weigering toelichten.

2. Voor de uitvoering van bovengenoemde rechten, kunt u een e-mail zenden naar info@somaworks.nl

Artikel 9 – Wijzigingen

Dit privacy statement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe wet- en regelgeving daartoe aanleiding geeft, de meest recente privacy statement staat aanwezig op onze website. 

Artikel 10 – Contact

 1. Mocht u vragen hebben met betrekking tot de wet bescherming persoonsgegevens, stel uw vraag via info@somaworks.nl of neem telefonisch contact op met het nummer 043-2065030. Ook voor het uitschrijven of het inzien van de persoonsgegevens en/of uw persoonlijk dossier, kunt u de vraag stellen aan info@somaworks.nl